Pyramid Workshops

Nasza firma   Kontakt  


Warsztaty Pyramid

Pyramid Educational Consultants, Inc. oferuje szeroki wybór warsztatów szkoleniowych w celu dopasowania ich do potrzeb każdego rodzica i/lub specjalistów. Zapoznajcie się Państwo ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi każdego z naszych warsztatów.

Seria PECS

Seria PECS (ang. Picture Exchange Communication System) skÅ‚ada siÄ™ z serii szkoleÅ„ i konsultacji, kÅ‚adÄ…cych szczególny nacisk na zrozumienie stosowania i używania PECS. Obejmuje ona omówienie podstawowych i zaawansowanych warsztatów szkoleniowych oraz opcji konsultacji. Seria ta obejmuje również szkolenia certyfikacyjne PECS zarówno dla osób wprowadzajÄ…cych jak i nadzorujÄ…cych.

Seria Pyramid Approach

Seria Pyramid Approach zawiera szereg warsztatów i konsultacji majÄ…cych na celu wspomaganie nauczycieli, terapeutów, czÅ‚onków rodzin oraz optymalizacjÄ™ wyników w nauczania uczniów, którzy napotykajÄ… wyzwania rozwojowe. Seria ta zajmujÄ™ siÄ™ wprowadzaniem modelu Pyramid Approach do szkóÅ‚, placówek oÅ›wiatowych oraz w domów naszych uczniów. Pyramid Approach zapewnia program ramowy, który koncentruje siÄ™ na zaspakajaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów. OsiÄ…gamy to dziÄ™ki unikalnemu wykorzystaniu obszernego spektrum stosowanej analizy zachowania, ze szczególnym naciskiem na promowanie komunikacji funkcjonalnej oraz umiejÄ™tnoÅ›ci spoÅ‚ecznych.

Specjalna seria „Talk”

Specjalna seria „Talk” obejmuje prezentacje, które trwajÄ… od jednej godziny do peÅ‚nego dnia. Omawiamy najnowsze kwestie ze Å›wiata autyzmu oraz innych pokrewnych zaburzeÅ„ rozwojowych. Tematy najczęściej obejmujÄ…: budowanie jÄ™zyka emocji, rozpowszechnianie zasad i strategii stosowanej analizy zachowania wÅ›ród specjalistów zajmujÄ…cych siÄ™ patologiÄ… mowy i jÄ™zyka, omówienie mitów i bÅ‚Ä™dnych przekonaÅ„ na temat PECS, omówienie strategii poprawy jakoÅ›ci Å›wiadczonych usÅ‚ug przez profesjonalistów oraz strategii przejÅ›cia użytkowników PECS na inne metody porozumiewania siÄ™.


Seria PECS

Ogólne pojęcie o PECS

Szkolenie PECS - Poziom 1

Szkolenie PECS - Poziom 2

Przegląd PECS, praktyka i rozwiązywanie problemów

Wprowadzanie PECS w ciągu dnia


Seria Pyramid Approach

Ogólne pojęcie koncepcji Pyramid: tworzenie skutecznych środowisk nauczania

Funkcjonalne wykorzystanie Stosowanej Analizy Zachowania

Trudne zachowania a komunikacja funkcjonalna

Przewodnik dla nauczycieli na temat organizowania i zarządzania klasą

Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się

Przewodnik o tworzeniu skutecznych środowisk uczenia się


Specjalna seria „Talk”

Analiza i sztuka porozumiewania się

Zespół Aspergera: cechy krytyczne i skuteczne strategie

Czym jest autyzm?

Szkolenie dla rodziców: korekta w perspektywie

Szkolenie dla asystentów nauczycieli

Język emocji

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.